Địa điểm: Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Nhà thầu: Công ty CEC Hà Nội.