Kết cấu nhà xưởng

Kết cấu nhà xưởng

 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
  Khách hàng: Công ty CP Xích líp Đông Anh
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY THÉP NAM ĐÔ
  Khách hàng: Công ty TNHH Thép Nam Đô
 • NHÀ XƯỞNG DOANH NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HỒNG XUÂN
  Khách hàng: Doanh nghiệp cơ khí Hồng Xuân
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TOKYO MICRO VIỆT NAM
  Khách hàng: Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY LOGITEM VIỆT NAM
  Khách hàng: Công ty TNHH Logitem Việt Nam
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY MITSUBISHI PHASE 3
  Khách hàng: Công ty Mitsubishi - Nhật Bản