Kết cấu nhà xưởng

Kết cấu nhà xưởng

  • DỰ ÁN KHUNG NHÀ XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG - 48 DOYLE AVENUE UNANDERRA NSW AUSTRALIA
    Khách hàng: CIVIL MECHANICAL ENGINEERING CONTRACTORS PTY LTD (AUSTRALIA)
  • KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG XUẤT KHẨU SANG ÚC
    Khách hàng: WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)