Cổng trục

Cổng trục

 • DỰ ÁN NHÀ MÁY BÊ TÔNG LY TÂM KHÁNH HÒA
  Khách hàng: Công ty CP Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY LILAMA HÀ NỘI
  Khách hàng: Công ty CP Lilama Hà Nội
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT HƯNG YÊN
  Khách hàng: Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên.
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY THÉP THÁI NGUYÊN
  Khách hàng: Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên