Kết cấu thép

Kết cấu thép

 • KẾT CẤU ỐNG THÉP CỦA HỆ THỐNG LỌC BỤI TRONG NHÀ MÁY THÉP BHP AUSTRALIA
  Khách hàng:        WGE PTY LTD (AUSTRALIA)
 • CÁC CẤU KIỆN PHỤ TRỢ CHO HỆ THỐNG LÒ LUYỆN THÉP BLUESCOPE AUSTRALIA
  Khách hàng:        WGE PTY LTD (AUSTRALIA)
 • DỰ ÁN HỆ THỐNG LỌC BỤI TÚI VALES POINT FABRIC FILTER PROJECT
  Khách hàng:          ALSTOM POWER Australia & New Zealand PTY LTD.,    
 • DỰ ÁN HỆ THỐNG ỐNG KHÓI SLAG GRANULATOR STACKS
  Khách hàng:          AUSTRALIAN STEEL MILL SERVICES PTY
 • DỰ ÁN BỂ LẮNG LAMELLA SETTLER
  Khách hàng:          AUSTRALIAN STEEL MILL SERVICES PTY
 • KOGAN CREEK FABRIC FILTER PROJECT-AUSTRALIA
  Khách hàng:           ALSTOM POWER Australia & New Zealand PTY LTD.