Khách hàng: Công ty CP Lilama Hà Nội.

Nhà thầu: Công ty CEC Hà Nội.