Khách hàng:           ALSTOM POWER Australia & New Zealand PTY LTD.

16 Giffnock Ave, North Ryde NSW 2113, PO Box 319 North Ryde NSW 1670 Australia

Liên hệ:   Mr Bruce Cosgrove, Project Manager.

Telephone:          Tel: +61 2 8870 6000          Fax: + 61 2 8870 6005

Hạng mục:         Cung cấp, gia công, chế tạo, xử lý bề mặt, quản lý chất lượng, bảo hành, đóng gói và vận chuyển tới Cảng Brisbane, Australia. 

Tổng khối lượng:  950 Tấn

Hoàn thành:        2006