• Khách hàng:          WGE PTY LIMITED

                                         151-153 Five Islands Rd. Cringila NSW 2502, PO Box 1005, Unanderra Delivery Centre 2526, Australia

  • Liên hệ:                  Mr. Tom Folino Gallo, Managing Director
  • Điện thoại:            +61 0242 722200       Fax: + 61 0242 722310
  • Khối lượng:           700 kg/cái
  • Hoàn thành:          2013