Khách hàng:          AUSTRALIAN STEEL MILL SERVICES PTY

                                                       P.O. Box 251, Warrawong. NSW. 2502, Australia

Liên hệ:                Mr. Geoff Roberts, Manager Engineering

Telephone:            +61 0242 762288       Fax: + 61 0242 762313

Hạng mục:           Cung cấp, gia công, chế tạo, xử lý bề mặt, quản lý chất lượng, bảo hành, đóng gói và vận chuyển tới Cảng PortKembla, Australia. 

  • Stack No. 1: LxWxH 9200x6500x8600, Tổng khối lượng 90 tấn
  • Stack No. 2: LxWxH 12000x6500x8600, Tổng khối lượng 110 tấn
  • Stack No. 3: LxWxH 9200x6500x8600, Tổng khối lượng 90 tấn
  • Cone No. 1, 2, 3: LxWxH 4700x6500x6500, Tổng khối lượng 54 tấn

Hoàn thành:          1-2009