Địa điểm: Phường Cam Giá - Thành Phố Thái Nguyên

Nhà thầu: Công ty CEC Hà Nội