Khách hàng:          AUSTRALIAN STEEL MILL SERVICES PTY

                                                       P.O. Box 251, Warrawong. NSW. 2502, Australia

Liên hệ:                Mr. Geoff Roberts, Manager Engineering

Telephone:            +61 0242 762288       Fax: + 61 0242 762313

Hạng mục:            Cung cấp, gia công, chế tạo, xử lý bề mặt, quản lý chất lượng, bảo hành, đóng gói và vận chuyển tới Cảng PortKembla, Australia. 

Tổng khối lượng: 140 tấn

 Hoàn thành:          1-2009