Tổng số lao động:  50 người
Quản lý, kỹ thuật: 15 người
Công nhân: 35-50  người (nhân lực công nhân có thể thay đổi tùy theo tính chất từng dự án)
Trình độ cán bộ:

100% cán bộ quản lý và kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học

 

Trình độ công nhân:   

100% kỹ thuật viên và giám sát viên có trình độ trung cấp trở lên.

 60% công nhân bậc cao (có tay nghề từ 4/7 trở lên theo phân hạng của Việt nam)

 40% đã được đào tạo tại nước ngoài hoặc đã tham gia các khóa đào tạo tại Việt Nam do chuyên gia nước ngoài giảng dạy

 Với nguồn nhân lực được đào tạo và phát triển liên tục, CEC Hanoi Ltd luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng trong nước và quốc tế.